Platsens historia

Uråldrig boplats
I Lilla Krossekärr har det bott människor sedan tusentals år tillbaka. Om detta vittnar fornlämningar såsom järnåldersgravar, rester av en förhistorisk boplats och fynd av slagen flinta. Valet av plats är förståelig med tanke på de gynnsamma förutsättningarna i form av varma och skyddade sydsluttningar, bördig jord, sjön och det närliggande havet. Vilket också avspeglas i vad människorna genom tiderna har livnärt sig på: jordbruk, fiske, hantverk samt för de flesta unga män – sjöfart.


Fårvandring på Häradsvägen.

Gården Lilla Krossekärr
Namnet ”Krossekärr” påträffas för första gången i en jordebok från 1388 och den förste brukaren man känner till bodde på platsen år 1568. Gårdsnamnet – som förekommer i hela Bohuslän – härstammar sannolikt från att ett s.k. andaktskors stått på platsen och att jorden ägts av kyrkan; fram till 1736 var gården annex till prästgården i Myckleby. Sedan slutet av 1700-talet består Lilla Krossekärr av två gårdar och den gård som ingår i ekobyn fick sin nuvarande utformning vid slutet av 1800-talet.
Till gården hör idag förutom boningshuset en ladugård och ett mindre s.k. brygghus. Inom området finns ett stort antal välbevarade stengärdsgårdar vilka tillsammans med kulturväxter vittnar om ett äldre kulturlandskap; större delen av området har tidigare utnyttjats för odling och bete. Genom området löper också den gamla landsvägen – häradsvägen – som upphörde 1890 då den nya vägen längs Grindsbyvattnet anlades. Häradsvägen användes och används fortfarande både av fotgängare och fyrfotaburna.

Ekobyn – en del av platsens historia
Som ett led i bebyggelseetableringen har vi påbörjat restaureringen av fornlämningarna, gårdsmiljön, häradsvägen och stengärdsgårdarna. Kulturväxterna bevaras och det gamla kulturlandskapet restaureras och kommer återigen bli levande allt eftersom odlingar, bete och ängsslåtter återinförs på markerna. Allt detta ger de boende en känsla av sammanhang och ekobyn blir en hembygd, där man engagerar och rotar sig.

2 tankar kring ”Platsens historia

  1. walker marchal

    Hi,

    I live in Sedona, Arizona, U.S.A., where I am creating an ecovillage. Please let me know if there is anything online about your ecovillage in English. Mahalo!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *