Byggandet av ekobyn


Att planera och uppföra en ekoby är en tidskrävande – men samtidigt spännande och lärorik process. Först planerades ekobyn genom en detaljplan (2002-2004), sedan projekterades och byggdes vägar, VA-, el- och telesystem (2004-2006) Från 2006 och framåt byggs enskilda hus och gemensamma byggnader.


I alla delar och steg i byggandet av byn har ekobyföreningens medlemmar varit – och kommer vara – delaktiga i att forma den by och de hus de skall bo och verka i. Detaljplane- och projekteringsarbetet gjordes huvudsakligen av en anställd projektledare, i nära samverkan med föreningens medlemmar. Byns gemensamma anläggningar i form av vägar, VA, etc. byggdes sedan av lokala entreprenörer och av medlemmarna själva. De enskilda tomtägarna ansvarar nu för byggandet av sina hus, medan föreningen står för gemensamma projekt, exempelvis samlingslokal, brygga och bastu o.s.v.

Planering
Planeringen av ekobyn påbörjades under 2001 och har till större delen gjorts genom upprättandet av detaljplanen. I denna kommunala handling ges, i ritningar, illustrationer och dokument, en samlad bild av markanvändningen och av hur miljön på platsen avses förändras och bevaras, se pdf-filer nedan. Detaljplanen har växt fram i dubbel demokratisk process: dels i en process inom föreningen Utsikten och dels i en process utåt; där myndigheter, omkringboende med flera har fått komma med synpunkter på planen under flera samråd. Detaljplanen antogs i februari 2004 av kommunfullmäktige i Orust kommun och vann – efter att ha varit överklagad – laga kraft i oktober 2005.

Byggande
Sommaren 2004 uppfördes rotzonsanläggningen som renar BDT-vattnet av Utsiktens medlemmar och andra intresserade i kursform, under en entreprenörs ledning. Sommaren 2006 uppfördes en byggnad för källsorterat avfall av medlemmarna. Samma år var medlemmarna även delaktiga i byggandet av huset som rymmer rening och distribution av byns dricksvatten.


Rotzonen är hjärtat i renandet av vårt avloppsvatten.

Uppförandet av bostadshusen sker successivt, där varje tomtägare ansvarar för sitt byggande.  Livssituation, ekonomi etc. avgör hur och när man bygger. Hela skalan från renodlat självbyggeri till nyckelfärdiga kataloghus finns representerad. Med många inbördes varianter: en del hus är ritade av arkitekt och byggt av lokala snickare, andra har ritat själva, låter snickare bygga stomme, men gör resten själva o.s.v. Många i byn följer på nära håll varandras husprojekt, och kanske hjälper till ibland, vilket gör att en husbyggarkompetens växer fram som alla kan dra nytta av.

Våren 2010 har 9 nya bostadshus och ett antal komplementbyggnader uppförts. Under 2010 väntas ytterligare 2 husbyggen komma igång. Kanske är alla byns bostadshus färdigställda framåt 2015. Fram tills dess finns också ett litet gemensamhetshus, väderskydd för cyklar och bilar samt brygga och pontonbastu i sjön. De senare planeras att påbörjas under 2010. Blickar vi framåt i tiden finns möjligheter att omvandla den gamla ladan till bostäder, butik, café, ateljé, studio, kontor….

Illustration (164 kb)
Illustration (164 kb)

Mer information:
Genomförandebeskrivning (pdf, 77 kb)

Miljökonsekvensbeskrivning (pdf, 184 kb)
Planbeskrivning (pdf, 150 kb)
Plankarta (pdf, 569 kb)

4 tankar kring ”Byggandet av ekobyn

  1. bossebrostrom

    Rotzonen frös till men vi sänkte vattennivån i utloppsröret så nu funkar den igen.
    Bättre sent än aldrig …? 😉

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *