Natur, landskap och försörjningssystem

Naturvärden
Platsen för ekobyn utgörs av ett stycke naturskön mark med omväxlande topografi och naturtyper såsom åker, äng, skogs- och hällmark. Mångfalden av biotoper gör också att platsen hyser relativt många växtarter; 228 stycken. Däremot finns inga kända sällsynta växt- eller djurarter, men ta gärna en promenad på den gamla Häradsvägen som går genom byn. Där växer magnifika hasslar och också stor blåklocka. För människorna på platsen är den variationsrika och vackra naturen en viktig del av livet, med möjligheter till avkoppling, odling, lek och bad.

Bebyggelsemönster
Det föreslagna bebyggelsemönstret har utformats för att maximalt ta tillvara landskapets förutsättningar. Husen ligger i skyddade och soliga södersluttningar med utsikt över Grindsbyvattnet, de flesta i randzonen mellan skog och öppen mark för att spara värdefull natur- och odlingsmark.

Natur- och kulturlanskap och odling
Inom bebyggelseområdena sparas större lövträd och furor för att bevara områdets karaktär. Arbetet med att restaurera de delvis igenvuxna ängssluttningarna är påbörjat. Fruktträd, bärbuskar och till exempel valnötsträd har planterats i ravinen där vi håller på att skapa en skogsträdgård. På ängssluttningen öster om ravinen betar får på sommaren och vi håller på att återta åkermarken bit för bit med både enskilda odlingslotter och gemensamma odlingar av exempelvis potatis. En del av de boende kommer också att odla på den egna tomten, till exempel i växthus sammanbyggda med bostaden. Naturen utanför bebyggelseområdena lämnar vi orörd förutom en viss gallring som gynnar lövträd på barrträdens bekostnad. Platsens kulturhistoria i form av fornlämningar, stengärdsgårdar, gårdsmiljön och den gamla häradsvägen bevaras och lyfts fram. Etableringen av ekobyn bidrar således till naturens mångfald och ett levande kulturlandskap.

Försörjningssystem
Varje plats där människor bor måste klara sin försörjning. Energi, vatten, mat, och material måste ständigt tillföras. Men för att försörjningssystemen skall vara långsiktigt hållbara krävs att källorna är förnybara. I ekobyn värms flera hus av solfångare med stöd av eldning av ved och pellets under kalla vintermånader, vattnet tas från sjön, en stor del av maten kommer så småningom  att mer och mer komma från egna odlingar och material återanvänds och källsorteras.

Värme och el
De flesta husen i ekobyn värms upp av solpaneler och värmeeffektiva vedpannor. Den el som köps in från nätet skall komma från förnyelsebara källor, s.k. Grön el. Även egenproducerad förnyelsebar el från vindsnurror och solceller kan komma att användas, för lokal självförsörjning och minskad sårbarhet.

Vattenförsörjning
Vattnet som pumpas upp ur Grindsbyvattnet renas först i ett litet reningsverk innan det distribueras vidare till hushållen. Det använda vattnet rinner, efter att det renats,tillbaka ut i sjön eller används på odlingarna.

Pumphuset med en del av vattentanken i förgrunden.

Avlopp och avfall
En bonde i närheten tar hand om vår urin och gödslar sina åkrar med den. Resterande avlopp behandlas också separat. Bad-, disk- och tvättvatten renas i en rotzonsanläggning, en markbädd planterad med vass, innan det släpps ut i ett bäck- och dammsystem.

Fekalierna komposteras eller torkas av varje hushåll för sig för användning i rabatter. Varje hushåll komposterar också sitt biologiska hushållsavfall. Komposten kan sedan återföras till odlingsmarken som jordförbättringsmedel. För att underlätta källsortering finns återvinningskärl i byns återvinningshus.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *