Föreningen Utsikten och Lilla Krossekärrs Samfällighetsförening

Historik
Föreningens Utsiktens historia går tillbaka till 1998, då en grupp trädgårdsintresserade personer i Göteborg samlades för att diskutera idén om att öppna en handelsträdgård. Visionen växte. Tanken om handelsträdgården utvecklades till en ekoby. Sommaren 2000 bildades Utsikten Ekonomisk Förening och sökandet efter en plats där ekobyn skulle kunna byggas påbörjades. Knappt ett år senare, påsken år 2001, fann man den perfekta platsen – Lilla Krossekärr – en vackert belägen gård på Orust med mark som redan var KRAV-godkänd. Gården har anor från 1500-talet och boningshuset byggdes ursprungligen i mitten av 1800-talet. Föreningen köpte gården och tillhörande mark på drygt 12 hektar med hjälp av ett lån från JAK Medlemsbank.

Medlemmar
Ända sedan Lilla Krossekärr köptes har intresset för ekobyn varit stort. Föreningen består i dag av ett 20-tal medlemmar: familjer och enskilda som köpt tomt eller befintliga hus på Lilla Krossekärr. Föreningens sammansättning präglas av mångfald, både när det gäller ålder, utbildning och yrkeserfarenheter.

Ekonomi & ägandeformer
Inköp och projektering har inledningsvis finansierats genom lån från JAK Medlemsbank. 15 tomter samt två boningshus har styckats av och merparten har sålts till föreningens medlemmar. Varje tomtägare ansvarar själv för utformning och byggande av sitt hus. Samtliga tomter är och föreningen har då kvar i sin ägo all övrig mark. Varje medlem betalar en månadsavgift på 200 kronor för att finansiera den löpande föreningsverksamheten.

Förvaltning


Lilla Krossekärrs Samfällighetsförening
bildades 7 juli 2006. Medlemskapet i samfälligheten följer ägandet, så den som köper en tomt i byn kan inte undandra sig ansvaret för gemensamhetsanläggningarnas skötsel och underhåll. Samfälligheten förvaltar alla gemensamma anläggningar såsom vägar, parkeringsplatser, vändplaner, vatten- och avloppsanläggningar och avfallshanteringen.

Föreningen Utsikten upplåter mark för odling och rekreation, samt lokaler för såväl gemensamma som enskilda ändamål. Föreningen är öppen för alla boende i ekobyn och fungerar som demokratiskt forum för gemensamma frågor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *